language="JavaScript1.2"> به وبلاگ جابر خوش امدید

به وبلاگ جابر خوش امدید

نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 6:7 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 6:7 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

خدا پرسید میخوری یا میبری؟
و من گرسنه پاسخ دادم میخورم
چه میدانستم لذت ها را می برند، حسرتها را می خورند … ؟

حسین پناهی

نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 6:4 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 6:0 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 5:55 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 4:58 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392ساعت 4:56 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت 4:10 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت 2:19 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |

نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت 2:15 بعد از ظهر توسط چوک درگهان| |